Konferencja popularno-naukowa:
„Na harcerskich skrzydłach”
– Dęblin, 27 maja 2022 r.

UDOSTĘPNIJ
/
170

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Chorągiew Lubelska ZHP im. Lotników Polskich zaprasza w dniu 27 maja 2022 r. instruktorów harcerskich, przedstawicieli muzeów lotniczych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji, jednostek wojskowych oraz pasjonatów techniki lotniczej na konferencję popularno-naukową, nt. lotnictwa harcerskiego pt. „Na harcerskich skrzydłach”.

W czasie konferencji odbędą się prelekcje na temat historii lotnictwa harcerskiego, rozwoju drużyn i lotniczych klubów harcerskich oraz ich wpływu na kształtowanie przyszłej kadry polskiego lotnictwa, zarówno wojskowego, jak i cywilnego. Będzie to pierwsza edycja wydarzenia zainicjowana 100-leciem Chorągwi Lubelskiej ZHP, która w ramach kampanii bohater przyjęła imię Lotników Polskich.

Konferencja ma zasięg ogólnopolski, adresowana jest do szerokiego środowiska osób związanych z harcerstwem i skautingiem w Polsce, edukacją historyczną i upowszechnianiem wiedzy o działaniach mających na celu lotnicze kształtowanie młodzieży.

Celem konferencji jest integracja środowiska harcerskiego, upowszechnianie dziedzictwa polskiego harcerstwa lotniczego, wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami harcerskimi oraz prezentacja dobrych praktyk w prowadzeniu specjalnościowych drużyn lotniczych.

Tematem wiodącym konferencji będzie ponad 100 letnia historia Związku Harcerstwa Polskiego, działalność w harcerstwie lotniczym późniejszych inżynierów, konstruktorów i lotników. Poruszona zostanie problematyka związana z odtworzeniem struktur instruktorskich, powrót do dobrych praktyk wypracowanych przez lata działalności harcerskich drużyn i klubów lotniczych, stopień przystosowania ich do nowego harcerskiego systemu instrumentów metodycznych oraz pozytywy i zagrożenia płynące z udziału młodzieży w działalności lotniczej.

Przyjęte przez nas motto, jest nawiązaniem do myśli, jaka przyświecała autorom książki pod redakcją Druha hm. Andrzeja Glassa podsumowującej historię polskiego harcerstwa lotniczego. Naszym zamierzeniem jest zwrócenie uwagi na perspektywy dla harcerstwa lotniczego. Pragniemy także wspólnie zaprezentować scenariusze, strategie i przewidywania uwzględniające rolę harcerstwa w rozwoju społeczeństw i możliwości odpowiadania ZHP na wyzwania współczesności.

Temat ten nawiązuje do hasła „sprawności na całe życie” – które jest zaproszeniem dzieci i młodzieży do rozwoju osobistego w duchu harcerskim.

Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Instruktorzy harcerstwa wiedzą o tym doskonale, dlatego prowadząc gromadę zuchową lub drużynę harcerską, stosują odpowiednie działania dydaktyczne. Jednym z elementów harcerskiej metody wychowawczej jest nauka poprzez działanie. Dlatego na zbiórkach zuchowych dzieci poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez uczestnictwo w grach, harcerze starsi – realizację projektów, a wędrownicy dzięki służbie i pokonywaniu własnych słabości.

Spojrzymy na potrzeby naszych harcerzy poprzez pryzmat historii sławnych lotników, którzy pierwsze szlify i inspirację do lotniczego życia odnaleźli w harcerstwie. Przeanalizujemy dzisiejsze możliwości rozwoju drużyn lotniczych, zapoznamy się z zagrożeniami w lotnictwie i regulacjami prawnymi działalności lotniczej.

Zapraszamy do udziału.

Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
hm. Tomasz Sych – komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP im. Lotników Polskich

 

  • Historia Chorągwi Lubelskiej ZHP i działalność harcerskich drużyn lotniczych na terenie Lubelszczyzny
  • Od harcerza do lotnika – znani i nieznani bohaterowie lotniczy zainspirowani lotnictwem poprzez swą działalność harcerską
  • Sprawności lotnicze dzisiaj – możliwości, bariery i zagrożenia

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce konferencji: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Termin: 27 maja 2022 r

Język obrad: polski

Wszelkie informacje dot. konferencji można uzyskać kontaktując się z Sekretarzem Konferencji – p. Jackiem Zagożdżonem, tel. 732 885 180, j.zagozdzon@muzeumsp.pl lub jacek.zagozdzon@zhp.net.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia faksem: +48 261 519 450, lub drogą elektroniczną: , j.zagozdzon@muzeumsp.pl lub jacek.zagozdzon@zhp.net.pl do dnia 25 maja 2022 r.

Organizatorzy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Chorągiew Lubelska ZHP im. Lotników Polskich

Partnerzy: Lotnicza Akademia Wojskowa, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Klub 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, oraz Chorągiew Lubelska ZHP im. Lotników Polskich z siedzibą przy ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl oraz rodo@zhp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zapewnienia Pani/Panu możliwości uczestnictwa w organizowanej konferencji naukowej pt. „I Konferencja Popularno-naukowa, nt. lotnictwa harcerskiego „Na harcerskich skrzydłach” oraz składania w związku z tym wniosków i pytań. Dane te będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, lub do czasu przedawnienia roszczeń,

w przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku zdjęcia oraz filmy z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Internecie, prasie, telewizji, biuletynie informacyjnym MSP, internetowych stronach ZHP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia i innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Muzeum oraz ZHP.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest udzielona zgoda. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanie zgłoszenia. Podstawą przetwarzania może być również art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, zdjęcia i filmy mogą być udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, lub w oparciu o umowę powierzenia.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału w konferencji.