Start Komisja Rewizyjna Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi. Komisja rewizyjna chorągwi: czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

hm. Leszek Wołos – przewodniczący komisji

mail: leszek.wolos@zhp.net.pl

phm. Kamil Zdunek – wiceprzewodniczący komisji

mail: kamil.zdunek@zhp.net.pl

hm. Mirosław Socha – członek komisji

mail: miroslaw.socha@zhp.net.pl

phm. Tadeusz Bejm – członek komisji

mail: tadeusz.bejm@zhp.net.pl

phm. Andrzej Bis – członek komisji


Korespondencję do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Lubelskiej ZHP należny kierować na adres: rewizyjna@lubelska.zhp.pl