Start Rada Chorągwi

Rada Chorągwi

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP. Rada chorągwi decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, w tym: ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi. W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.

hm. Olga Gilewicz – przewodnicząca rady
mail: olga.gilewicz@zhp.net.pl

hm. Michał Dymek – wiceprzewodniczący rady
mail: michal.dymek@zhp.net.pl

phm. Sylwia Mazurkiewicz – sekretarz rady

hm.Stanisław Dąbrowski – członek rady

hm. Mirosław Woźniak – członek rady
mail: wozniak.miroslaw@zhp.net.pl

phm. Karol Gudek – członek rady

phm. Maciej Samczuk – członek rady

pwd. Dorota Ulanicka – członek rady

pwd. Grzegorz Wołos – członek rady