Start Rada Chorągwi

Rada Chorągwi

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP. Rada chorągwi decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, w tym: ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi. W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.

hm. Michał Dymek – przewodniczący rady

mail: michal.dymek@zhp.net.pl

hm. Mirosław Woźniak – wiceprzewodniczący rady

mail: wozniak.miroslaw@zhp.net.pl

hm. Stanisław Dąbrowski – członek rady

mail: stanislaw.dabrowski@zhp.net.pl

phm. Dorota Ulanicka – członek rady

mail: dorota.ulanicka@zhp.net.pl

phm. Sylwia Mazurkiewicz – członek rady

mail: sylwia.mazurkiewicz@zhp.net.pl

phm. Karol Gudek – członek rady

mail: karol.gudek@zhp.net.pl

phm. Grzegorz Piondło – członek rady

mail: grzegorz.piondlo@zhp.net.pl


Korespondencję do Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP należny kierować na adres: rada@lubelska.zhp.pl