Start Komenda Chorągwi

Komenda Chorągwi

Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. Komenda chorągwi w szczególności: określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi, buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność, koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi, podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy, wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne, podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator, deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach, powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne, powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew, składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Komendant chorągwi kieruje pracą komendy chorągwi, kieruje bieżącą działalnością chorągwi, reprezentuje chorągiew, wydaje rozkazy, zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi na zasadach określonych w Statucie.

hm. Tomasz Sych – komendant chorągwi

mail: komendant@lubelska.zhp.pl
tel.: 578 574 060

phm. Agnieszka Hojda – skarbnik chorągwi

mail: skarbnik@lubelska.zhp.pl

hm. Edward Nakonieczny – z-ca komendanta chorągwi

mail: edward.nakonieczny@zhp.net.pl

hm. Ilona Bachanek-Matusiewicz – z-ca komendanta chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

mail: ilona.bachanek@zhp.net.pl

phm. Paweł Kowalczyk – członek komendy chorągwi

mail: pawel.kowalczyk1@zhp.net.pl


Korespondencję do Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP należny kierować na adres: komenda@lubelska.zhp.pl