Oferta pracy: Kwatermistrz OSW Starosiele

UDOSTĘPNIJ
/
288

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP poszukuje kandydata na stanowisko: Kwatermistrz Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Starosiele”

Miejsce wykonywania pracy:

 • OSW „Starosiele” gmina Dubienka (miejsce pracy w sezonie)

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • bieżące zarządzanie Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Starosiele”,
 • zachowanie władztwa Chorągwi Lubelskiej ZHP nad składnikami majątkowymi Ośrodka,
 • identyfikację, analizę oraz minimalizację ryzyka związanego z funkcjonowaniem Ośrodka,
 • nadzór nad inwestycjami prowadzonymi na Ośrodku.

Kandydat na stanowisko kwatermistrza musi spełniać następujące wymagania formalne:

 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami i aktywami majątkowymi,
 • posiadanie stopnia instruktorskiego ZHP nie jest wymagane, lecz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny

Miejsce i sposób składania dokumentów:

 • osobiście lub listownie w siedzibie Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP (ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin)
 • mail: komenda@lubelska.zhp.pl

Inne informacje:

Kandydat może uzyskać w siedzibie Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP informacje o Ośrodku oraz zapoznać się na miejscu ze stanem obiektu. Z wybraną osobą zostanie zawarta umowa zlecenie na pełnienie funkcji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 578 574 060 lub mailowo komenda@lubelska.zhp.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chorągiew Lubelską ZHP w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: lubelska@zhp.pl oraz pod numerem telefonu: +48 81 532 56 26 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl oraz numerem telefonu:+ 48 888 942 222.

Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na wyrażonej przez Pana/Panią zgody wyrażonej poprzez jednoznaczne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO).

Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:
1) przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
2) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania.