Najbliższa Niepodległa – konkurs 2 edycja

UDOSTĘPNIJ
/
275

Komenda chorągwi ogłasza konkurs małych grantów dla drużyn działających w ramach Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Regulamin konkursu małych grantów Chorągwi Lubelskiej ZHP „Najbliższa Niepodległa”

1. Kto jest organizatorem konkursu małych grantów?
Organizatorem konkursu małych grantów jest Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP. Odbywa się on w ramach projektu „Niepodległość harcerstwem znaczona”, dofinansowanego ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa 2018”.

2. Jakie są cele konkursu?
Celami konkursu są:
– uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego,
– upowszechnianie wiedzy o historii odzyskania niepodległości na Lubelszczyźnie i postaciach z nią związanych,
– kształtowanie umiejętności interpersonalnych, planowania i ewaluacji projektów,
– kształtowanie postawy aktywności społecznej i patriotyzmu,
– integracja społeczności lokalnych.

3. Kto może otrzymać dotację?
Dotację w wysokości 500 zł mogą otrzymać gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze i drużyny wielopoziomowe, działające w Chorągwi Lubelskiej ZHP.

4. Jakie przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą uzyskać 4 przedsięwzięcia edukacyjno – kulturalne, które będą upowszechniać w społecznościach lokalnych wiedzę o dziejach odzyskania niepodległości na Lubelszczyźnie i postaciach z nią związanych. Mogą być to gry, pikniki, wycieczki historyczne, wystawy, warsztaty, festiwale… Ważne, by były skierowane do wspólnot lokalnych – miasta, wsi, szkoły, parafii etc.

5. W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie?
Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. Podpisaną ofertę należy przesłać listownie na adres biura chorągwi: Chorągiew Lubelska ZHP, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin bądź skanem na adres mailowy lubelska@zhp.pl. Wysyłając skan nie ma konieczności przesyłania oryginału na adres biura. Oferty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku. Przesłane oferty zostaną ocenione przez jury powołane przez komendanta chorągwi. Ogłoszenie wyników planowane jest w dniu 15 października 2018 r.

6. Co będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
Członkowie jury ocenią wnioski według następujących kryteriów:
– dotychczasowe działania i osiągnięcia drużyny (0-5 p.);
– zgodność pomysłu na przedsięwzięcie z celami konkursu i twórcze podejście do ich realizacji (0-5 p.);
– służba na rzecz społeczności lokalnej i atrakcyjność przedsięwzięcia dla środowiska (0-5 p.);
– wykorzystanie metody harcerskiej, w tym instrumentów metodycznych w realizacji przedsięwzięcia (0-5 p.);
– zgodność budżetu z zasadami konkursu i koncepcją przedsięwzięcia, racjonalność wydatków (0-5 p.).

7. W jaki sposób będą wypłacane pieniądze na przedsięwzięcie?
Z drużynami, które otrzymają dofinansowanie zostanie podpisane porozumienie. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie zaliczki na wskazane w porozumieniu konto bankowe.

8. Co można kupić za przekazane pieniądze?
Za pieniądze z grantu można kupić materiały edukacyjne i programowe potrzebne do realizacji projektów – mogą to być kredki, farby, bloki, książki, papier, sprzęt turystyczny, nagrody etc. Nie wolno finansować wyżywienia, zakwaterowania, przejazdów, wynagrodzeń, najmu lokali, usług etc.

9. Jak należy dokumentować wydatki?
Wydatki należy dokumentować poprzez faktury, wystawione na dane:
Chorągiew Lubelska ZHP
ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783
Trzeba pamiętać, że paragony nie są dokumentem księgowym.

10. Jak należy dokumentować przeprowadzone przedsięwzięcie?
Trzeba przedstawić sprawozdanie z przedsięwzięcia, liczące około jednej strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie), zawierające m.in.: datę i miejsce wydarzenia, liczbę i charakterystykę uczestników, wskazanie partnerów projektu, opis podjętych działań, osiągnięte cele i ocenę projektu. Dołączyć należy: wykaz faktur za zakupione materiały, zdjęcia, wycinki prasowe, linki do materiałów w internecie etc.

11. Jakie są terminy konkursu?
Konkurs przebiega w następujących terminach:
– do 10 października 2018 r. – składanie przez drużyny ofert,
– 11 października – 14 października 2018 r. – ocena wniosków przez jury;
– 15 października – ogłoszenie wyników konkursu podczas Zlotu Chorągwi Lubelskiej ZHP w Łukowie;
– 16 października – 15 listopada 2018 r. – realizacja przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych;
– 16 listopada – 20 listopada 2018 r. – przekazanie sprawozdania i faktur do Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP.

12. Do kogo można się zwrócić z pytaniami na temat konkursu?
Na pytania dotyczące konkursu należy kierować na maila lubelska@zhp.pl

13. O czym jeszcze należy pamiętać?
Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP ma prawo odwołać lub unieważnić konkurs bez podania przyczyn, wprowadzić dodatkowe kryteria oceny wniosków, a także odrzucić nierzetelnie sporządzone sprawozdanie, co wiąże się ze zwrotem całości grantu.

Załączniki:
oferta realizacji zadania w ramach konkursu Najbliższa Niepodległa