Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego

UDOSTĘPNIJ
/
84

Zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego
Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2023

Zamawiający:

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783, REGON: 060252500, KRS: 0000282152

organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe – Komisja Rewizyjna Chorągwi

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2023.

Dane podstawowe jednostki:

data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2007-06-01
data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 2007-06-01
data uzyskania statusu OPP: 2007-06-01
suma bilansowa za rok 2022: 1 742 662,62 zł
suma uzyskanych przychodów w 2022: 2 690 819,10 zł
wynik finansowy netto za rok 2022: zysk 69 081,84 zł
zatrudnienie na dzień 31.12.2022: 7

Chorągiew posiada 11 jednostek terenowych. Księgi prowadzone są samodzielnie w siedzibie stowarzyszenia w Lublinie.

Oferty należy przesłać do dnia 10 października 2023 roku na adres mailowy lubelska@zhp.pl lub na adres siedziby: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin. Telefon kontaktowy 578 574 060.

Oferty powinny zawierać:

• Dane oferenta z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych.
• Wskazanie metod wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania.
• Informację o doświadczeniu oferta w badaniu sprawozdań organizacji pozarządowych.
• Cenę – kwotę uwzględniającą wszystkie koszty.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Chorągiew Lubelska ZHP.