hm. Tomasz Sych powołany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

UDOSTĘPNIJ
/
268

Marszałek Województwa Lubelskiego powołał hm. Tomasz Sych – Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP w skład Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego V kadencji.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem, w skład której wchodzi 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli marszałka województwa, 4 przedstawicieli sejmiku województwa oraz przedstawiciel wojewody.

Do zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom,
  • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego trwa 3 lata.