Start Sprawy organizacyjne

Sprawy organizacyjne

Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

Zgodnie z § 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio komendant chorągwi i skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W celu uzyskania pełnomocnictwa należy uzupełnić poniższy wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od daty wpływu. Termin może zostać wydłużony w przypadku dłuższej nieobecności komendanta lub skarbnika Chorągwi.

Uzupełnij wniosek

Wniosek do rozkazu Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP

Jeśli chcesz aby w rozkazie Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP znalazła się informacja proszę uzupełnij ten wniosek.

Uzupełnij wniosek