Start Podstawowa Składka Członkowska

Podstawowa Składka Członkowska

ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Jak każde inne stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego obowiązuje Prawo o stowarzyszeniach, które reguluję również sprawę składek członkowskich:

,,Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodu z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia.

W statucie ZHP o składkach mówi § 78:

1. Składka członkowska ZHP jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZHP.
2. Rada Naczelna ZHP określa wysokość składek członkowskich, zasady ich zbierania i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień.

Płacenie składek członkowskich jest obowiązkiem członków stowarzyszenia, a uchylanie się od tego może być powodem do wykluczenia ze stowarzyszenia.

Miesięczna składka członkowska wynosi 10 zł i dzieli się następująco:
2 zł dla drużyny,
3 zł dla hufca,
3 zł dla chorągwi,
2 zł dla Głównej Kwatery ZHP.

Składka wykorzystywana jest na:

Z części należnej dla hufców i chorągwi:
na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn, ubezpieczenie harcerzy oraz koszty administracyjne.

Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Składkę przekazuje się kwartalnie w następujących terminach:
do hufców – do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
do chorągwi – do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
do Głównej Kwatery ZHP – do końca kwartału.

Hufce przekazują część składki należną chorągwi i Głównej Kwaterze ZHP na wyodrębniony rachunek chorągwi, chorągiew przekazuje za wszystkie hufce część składki należną GK ZHP na wyodrębniony rachunek.

Stan rozliczeń hufców z chorągwią z obowiązku składkowego dostępny jest TU