Lokalny bohater poszukiwany – konkurs dla jednostek

UDOSTĘPNIJ
/
583

Chorągiew Lubelska ZHP zaprasza drużyny harcerskie, gromady zuchowe, szczepy, związki drużyn wchodzące w skład Chorągwi Lubelskiej ZHP do wzięcia udziału w konkursie „Lokalny bohater”.

 

Regulamin konkursu małych grantów Chorągwi Lubelskiej ZHP „Lokalny bohater”

1. Kto jest organizatorem konkursu małych grantów?
Organizatorem konkursu małych grantów jest Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP. Działanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

2. Jakie są cele konkursu?
Celami konkursu są:
– skompletowanie i upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych bohaterów godnych naśladowania,
– aktywizacja środowisk harcerskich chorągwi
– budowanie umiejętności planowania, realizacji oraz ewaluacji projektów,
– rozwijanie współpracy między jednostkami harcerskimi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
– integracja społeczności lokalnej.

3. Kto może otrzymać dotację?
Dotację w wysokości:
– 500 zł mogą otrzymać gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze i drużyny wielopoziomowe,
– 1 000 zł mogą otrzymać szczepy oraz związki drużyn,
działające w Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Drużyny składające ofertę muszą spełniać wymogi działania drużyny opisane w Uchwałe Głównej Kwatery ZHP nr 75/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Dane te będą weryfikowane przed przyznaniem środków.

4. Jakie przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie może otrzymać 9 przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych (6 x 500 zł, 3 x 1 000 zł), które będą zakładały skompletowanie i upowszechnienie w społeczności lokalnej wiedzy na temat lokalnego bohatera godnego naśladowania. Mogą być to spotkania międzypokoleniowe, festyny, pikniki, gry oraz inne formy. Muszą być one skierowane do społeczności lokalnej – miasta, wsi, gminy.

5. W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie?
Ofertę należy składać za pomocą formularza on-line w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2019 roku. Przesłane oferty zostaną ocenione przez jury powołane przez komendanta chorągwi. Ogłoszenie wyników planowane jest w dniu 13 listopada 2019 r.

6. Co będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
Członkowie jury ocenią wnioski według następujących kryteriów:
– dotychczasowe działania i osiągnięcia drużyny (0-5 p.);
– zgodność pomysłu na przedsięwzięcie z celami konkursu i twórcze podejście do ich realizacji (0-5 p.);
– służba na rzecz społeczności lokalnej i atrakcyjność przedsięwzięcia dla środowiska (0-5 p.);
– wykorzystanie metody harcerskiej, w tym instrumentów metodycznych w realizacji przedsięwzięcia (0-5 p.);
– zgodność budżetu z zasadami konkursu i koncepcją przedsięwzięcia, racjonalność wydatków (0-5 p.).

7. W jaki sposób będą wypłacane pieniądze na przedsięwzięcie?
Z drużynami, które otrzymają dofinansowanie zostanie podpisane porozumienie. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie zaliczki na wskazane w porozumieniu konto bankowe.

8. Co można kupić za przekazane pieniądze?
Za pieniądze z grantu można kupić materiały edukacyjne i programowe potrzebne do realizacji projektów – mogą to być kredki, farby, bloki, książki, papier, sprzęt turystyczny, nagrody, poczęstunek, bilety wstępu, przejazdy etc. Nie wolno finansować zakwaterowania, wynagrodzeń, najmu lokali, usług etc.

9. Jak należy dokumentować wydatki?
Wydatki należy dokumentować poprzez faktury, wystawione na dane:
Chorągiew Lubelska ZHP
ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783
Trzeba pamiętać, że paragony nie są dokumentem księgowym.

10. Jak należy dokumentować przeprowadzone przedsięwzięcie?
Trzeba przedstawić sprawozdanie z przedsięwzięcia, liczące około jednej strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie), zawierające m.in.: datę i miejsce wydarzenia, liczbę i charakterystykę uczestników, wskazanie partnerów projektu, opis podjętych działań, osiągnięte cele i ocenę projektu. Dołączyć należy: wykaz faktur za zakupione materiały, zdjęcia, wycinki prasowe, linki do materiałów w Internecie etc. Rozliczenie zaliczki według wzoru określonego w chorągwi.

11. Jakie są terminy konkursu?
Konkurs przebiega w następujących terminach:
– do 8 listopada 2019 r. – składanie przez drużyny ofert,
– 8 listopada do 12 listopada 2019 r. – ocena wniosków przez jury;
– 13 listopada 2019 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Chorągwi Lubelskiej;
– 13 listopada do 22 grudnia 2019 r. – realizacja przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych;
– 23 grudnia do 30 grudnia 2019 r. – przekazanie sprawozdania i faktur do Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP.

12. Do kogo można się zwrócić z pytaniami na temat konkursu?
Na pytania dotyczące konkursu należy kierować na maila program@lubelska.zhp.pl

13. O czym jeszcze należy pamiętać?
Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP ma prawo odwołać lub unieważnić konkurs bez podania przyczyn, wprowadzić dodatkowe kryteria oceny wniosków, zmienić liczbę jednostek otrzymujących dofinansowanie pomiędzy 500/1000 zł, a także odrzucić nierzetelnie sporządzone sprawozdanie, co wiąże się ze zwrotem całości grantu.

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzeN__9zSE3lAga36G_J125JUNjhIN0pSV1E2RFRKNkJWMDlZUjhSM0QwMy4u